Dr.Chanda Shrivastava
Dr.Chanda Shrivastava
Gynecology -
Schedules

 • Sunday : 10:00-14:00
 • Monday : 10:00-14:00
 • Tuesday : 10:00-14:00
 • Wednesday : 10:00-14:00
 • Thursday : 10:00-14:00
 • Friday : 10:00-14:00
 • Saturday : -

Dr.Biloni Shrestha
Dr.Biloni Shrestha
Gynecology -
Schedules

 • Sunday : 15:00-17:00
 • Monday : 15:00-17:00
 • Tuesday : 15:00-17:00
 • Wednesday : 15:00-17:00
 • Thursday : 15:00-17:00
 • Friday : 15:00-17:00
 • Saturday : -

Dr.Kunsang Dolma Sherpa
Dr.Kunsang Dolma Sherpa
Gynecology -
Schedules

 • Sunday : 08:00-09:00
 • Monday : 08:00-09:00
 • Tuesday : 08:00-09:00
 • Wednesday : 08:00-09:00
 • Thursday : 08:00-09:00
 • Friday : 08:00-09:00
 • Saturday : -

Dr.Rabi Regmi
Dr.Rabi Regmi
Gynecology -
Schedules

 • Sunday : 17:30-18:00
 • Monday : 17:30-18:00
 • Tuesday : 17:30-18:00
 • Wednesday : 17:30-18:00
 • Thursday : 17:30-18:00
 • Friday : 17:30-18:00
 • Saturday : -

© 2024 - Stupa Community Hospital